Vedtekter

VEDTEKTER FOR SOLBAKKEN BARNEHAGE, Spydeberg, i henhold til Barnehageloven §7.

 1        Organisasjon

Solbakken (g.nr. 38, br.nr. 2, Dæhliveien 1) eies av Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband med hver sin ideelle halvdel.

Solbakken Barnehage (org.nr. 971 499 435) drives av et styre bestående av fem medlemmer. Disse velges av og blant personer knyttet til forening i Normisjon eller Norsk Luthersk Misjonssamband. Disse velges på årsmøtet og skal fortrinnsvis ha aktivitet i tilknytning til Solbakken. Barnehagestyret har ansvar for driften av barnehagen.

Barnehagen drives i samsvar med Lov om Barnehager, og de til enhver tid gjeldende forskrifter med hjemmel i denne, samt vedtak og planer for barnehagen. Barnehagen har et samarbeidsutvalg og foreldreråd, jfr. Lov om barnehager og forskriftene.

 

2        Formål

 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

 

2.2. Særlig formål

Solbakken Barnehage har en kristen verdiforankring og praktiserer en utvidet formålsparagraf, jf. Lov om barnehager §1a.

Barnehagen vil bidra til å gi barna kunnskaper, erfaringer og opplevelser av kristen tro og tradisjon.

 

3        Foreldremedvirkning

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd med arbeidsoppgaver og myndighet slik det kommer frem av Lov om barnehager §4 med tilhørende forskrifter.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som bl.a. skal fastsette årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. Det består av minimum 2 representanter valgt av foreldrene, 2 representanter fra personalet og 1 representant oppnevnt av styret for barnehagen. Foreldrenes og personalets representant velges for ett år.

Vanlig flertallsvedtak gjelder ved avstemming. Ved stemmelikhet gjelder det lederen har stemt for.

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

 

4        Arealutnytting

Leke- og oppholdsareal er fastsatt til:

Barn over 3 år:              4,0 kvm pr. barn

Barn under 3 år:           5,3 kvm pr. barn.

Når det ikke er til hinder for den daglige driften av barnehagen kan fellesrommet leies ut til andre møte- og aktivitetstilbud. Styret står ansvarlig for utleie og bruk.

 

5        Åpningstider

Barnehagen har åpent 5 dager i uken, fra kl. 07.15 – kl. 16.30.

 

6        Plandager

Barnehagen har fem plandager pr. år. Barnehagen er stengt på plandagene. Foreldre/foresatte vil i slutten av juni bli informert om datoene for neste barnehageår.

 

7        Ferie

Barnehagen har stengt fire uker i juli.

Barnehagen er stengt fra og med 24. desember og til over nyttår.

Barnehagen er stengt hele påskeuken, inkludert mandag, tirsdag og onsdag før helligdagene.

 

8        Betaling og søskenmoderasjon

Foreldrebetalingen i barnehagen følger Indre Østfold Kommunes satser. Betalingen skjer forskuddsvis hver måned. Det betales for 11 måneder i året, juli er betalingsfri måned.

Manglende betaling kan medføre oppsigelse av plassen.

Følgende søskenmoderasjon gis for barn fra samme hjem:

  •        2. barn betaler 70 %
  •        3. barn betaler 50 %.

 

9         Oppsigelse av plass

Oppsigelse av barnehageplass må skje med minst 3 måneders varsel, og senest 1. april i barnehageåret. Oppholdsbetaling løper for hele oppsigelsestiden.

Oppsigelsen er gjeldende fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen kom skriftlig frem til barnehagen.

Reglene gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg før plassen tas i bruk.

 

10    Endring av plass

Det gis anledning til å søke om endring av størrelse på plass, og også endring av hvilke dager man benytter. Søknad må gis til styrer.

Barnehagen forbeholder seg retten til å avgjøre om ønsket om bytte av dag er forenelig med organiseringen av barnegruppene.

 

11    Opptak av barn

Solbakken Barnehage er med i Indre Østfold Kommunes samordnede opptak. Opptak av barn foretas av styrer i samarbeid med kommunen. Søknad om plass i barnehagen skjer via Oppvekstportalen på kommunens hjemmeside.

Søknadsfrist til hovedopptak kunngjøres i lokalpressen. Det foretas kontinuerlig suppleringsopptak hele året hvis det oppstår ledig kapasitet.

Det kan søkes om 3 dager (60% plass), 4 dager (80% plass) og 5 dager (100% plass) per uke. Solbakken Barnehage er godkjent for barn fra 0-6 år. Det er mulig å ønske ukedager fritt, men barnehagen forbeholder seg retten til å tilby plass slik at antall barn pr dag fordeles jevnt.

Barn med rett til plass i barnehage (Lov om barnehage §12a):

*Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til plass i barnehage fra august.

*Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Retten til plass gjelder barn som bor i eller er tilflyttet Indre Østfold kommune før plassen tas i bruk, og det er søkt om plass innen fastsatt frist for å søke.

Tildelt barnehageplass kan beholdes frem til 31.juli – det året barnet begynner på skolen eller til plassen sies opp skriftlig. 

 

12    Opptak av barn tildeles etter følgende kriterier

Dette gjelder både ved hovedopptak og ved suppleringsopptak ved ledighet.

1.          Barn med nedsatt funksjonsevne, som vil ha nytte av opphold i barnehage (Lov om barnehager §13).

2.          Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd (Lov om barnehager §13).

3.          Søsken til barn som allerede har plass i barnehagen.

4.          Barn av ansatte i Solbakken Barnehage.

5.          Barn med tilknytning til den øvrige virksomheten på Solbakken.

6.          Barn som det av andre grunner søkes plass for.

7.          Barn fra andre kommuner.

Ved opptak av nye barn fra punkt 5 er det Solbakkens husstyre, sammen med styrer, som avgjør om dette kriteriet er gjeldende.

Ved opptak av nye barn fra punkt 7 og 8 skal barnegruppens optimale sammensetning med hensyn til alder og kjønn alltid prioriteres. Solbakken Barnehage står fritt til å prioritere barn over eller under tre år dersom det har noe å si for barnehagens organisering.

Ved lik prioritet, etter kriteriene over, besluttes opptak ved loddtrekning.

Søker må sikre at nødvendig dokumentasjon følger søknaden for å få en korrekt vurdering av prioritet til plass (jf. Lov om barnehager §13).

 

13    Miljø og helse

Miljømessige forhold i barnehagen styres av ”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.”

Før et barn kan begynne i barnehagen må de foresatte levere en erklæring om barnets helsetilstand. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelsene ved helsestasjonen, kan en slik erklæring gis av barnets foresatte. (Lov om barnehager §23).

 

14    Bemanning

Barnehagen bemannes etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. De som tilsettes i barnehagen må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse, jf. Lov om barnehager §19.

Styret ansetter personalet og fastsetter stillingsinstrukser. Styrer og pedagogisk leder skal ha førskolelærerutdanning eller ansettes med dispensasjon fra førskolelærerutdanningskravet med godkjenning fra Indre Østfold kommune.

 

15    Taushetsplikt

De som har sitt virke i barnehagen og/eller behandler saker etter Lov om barnehager har taushetsplikt om de forhold de blir gjort kjent med – i henhold til Forvaltningsloven §13 og de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

 

16    Internkontroll

Barnehagen gjennomfører internkontroll med sjekkliste hvert år, i følge Forskrift om internkontroll.

 

17    Vedteksendringer

Vedtektsendringer skal forelegges Samarbeidsutvalget til uttalelse før endelig behandling.

Styret i barnehagen kan foreta endringer i barnehagevedtektene. Endring kan gjennomføres med alminnelig flertall i styret.